Trung Hòa dồn lực về đích nông thôn mới

Trung Hòa là một trong 02 xã của huyện Chiêm Hóa sẽ cán đích nông thôn mới trong năm 2020. Hiện nay, Ban chỉ đạo xây dựng nông thôn mới của xã đang tập trung huy động mọi nguồn lực, tập trung xây dựng để hoàn thành 03 tiêu chí còn lại, đó là Cơ sở vật chất văn hóa; Trường học và Y tế.